Klubbstadgar

S T A D G A R

För KÖPMANHOLMENS BÅTKLUBB ( K B K )
Med hemort i Köpmanholmen (Sanningssundet). Örnsköldsviks kommun
Bildad vid konstituerande möte den 16 augusti 1977.

 

§ 1 Ändamål och Säte

1:1
Klubbens ändamål är att som ideell och allmännyttig förening :
sammansluta båtägare och för båtsport intresserade personer
tillvarata deras intressen
vårda och sköta den egna hamnen
verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap

1:2
Båtklubben skall ha sitt säte i Köpmanholmen, Sanningssundet i Örnsköldsviks kommun.

 

 

§ 2 Medlemskap

2:1
Medlemskap erhålls efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen delegerat beslutsrätten till.

2:2
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

2:3
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.

2:4
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur klubben.

2.5
Medlem som uteslutits av styrelsen kan senast fjorton (14) dagar efter att beslutet mottagits, inkomma med skriftlig överklagan till styrelsen.

2:6
Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet.

 

 

§ 3 Årsmöte

3:1
Årmötet skall avhållas årligen senast under februari månad.

3:2
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast 10 dagar före mötet.
Kallelse utgår endast till medlemmar med båtplats.

3:3
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.

3:4
Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:
Fråga om mötets utlysande
Fastställande av föredragningslistan
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän och rösträknare
Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse
Redovisning av styrelsens förvaltning (resultat och balansräkning)
Revisionsberättelser
Ansvarsfrihet
Fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter
Motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor
Val av ordförande för två (2) år
Val av sekreterare för två (2) år
Val av kassör för två (2) år
Val av fyra (4) styrelseledamöter för två (2) år
Val av två (2) styrelsesuppleanter för ett (1) år
Val av två(2) revisorer för ett (1) år
Val av revisorsuppleant för ett(1) år
Val av kommittéer och ansvariga för olika verksamheter:
Hamn – Miljö – Försäkring – Utbildning – Ungdom – Säkerhetsbesiktning – Jour(vid båthamnen).
Val av valberedning varav en skall vara sammankallande

3:5
Extra årsmöte hålls när styrelsen, eller revisor, finner det påkallat, eller om en tiondel (1/10) av klubbens medlemmar gör framställan härom.
Kallelse till extra årsmöte utsändes skriftligen tio(10) dagar före mötet.
Kallelsen skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

 

 

 

 

 

§ 4 Styrelse

4:1
Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, fyra (4) ordinarie ledamöter varav en skall vara vice ordförande samt två (2) suppleanter.
Ordförande, sekreterare och kassör utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är klubbens högsta beslutande organ mellan årsmöten.

4:2
Styrelseledamot väljs på två (2) år så att ordförande, sekreterare och en ledamot väljs jämna år kassör och tre (3) ledamöter väljs udda år.

4:3
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så kräver.

4:4
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

4:5
Styrelsesuppleant skall kallas till styrelsens möten.

4:6
Styrelsesuppleant har vid styrelsemöte yttrande- och förslagsrätt, samt har rösträtt när denne ersätter ordinarie styrelseledamot.

4:7
Enskild medlem äger att utan rösträtt vara adjungerad vid styrelsemöte när styrelsen påkallar detta, med yttrande och förslagsrätt.

4:8
Arbetsordning för styrelsen och dess olika verksamheter tas omedelbart av styrelsen efter dess konstituering.

4:9
Ordförande är klubbens officielle representant om inte annan utses av styrelsen.
Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.
Nedan angivna uppgifter bör dock ankomma på sekreterare och kassör.

Sekreterarens uppgifter:
att föra protokoll över styrelsens sammanträden.
att registrera och förvara skrivelser.
att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för klubben.

 

Kassörens uppgifter:
att bevaka att medlemmarna erlägger föreskrivna avgifter.
att verkställa utbetalningar för klubben.
att svara för klubbens bokföring.
att årligen upprätta balans-och resultaträkning.
att föra medlemsmatrikel.
att utarbeta förslag till budget.

 

 

§ 5 Medlem

5:1
Medlem har rätt till information om klubbens verksamhet samt har rätt att deltaga i av klubben anordnade möten och sammankomster.

5:2
Medlem med båtplats är pliktig att deltaga i av klubben beslutad arbetsdag.

5:3
Medlem med båtplats är pliktig att deltaga i av klubben beslutad jourverksamhet i båthamnen.

5:4
Medlem som inte fullföljer de uppgifter som ingår § 5..1 samt § 5:2 blir pliktad att till klubben erlägga enligt i §8:1 fastställd avgift.

5:5
Medlem utan båtplats har rätt att utnyttja klubbens sjösättningsramp för eget bruk.

5:6
Medlem skall ha sin båt minst ansvarsförsäkrad. Båtförsäkring skall uppgivas och
registreras.

 

 

§ 6 Revision

6:1
Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

6:2
Revisor äger rätt att kalla styrelsen till möte samt att deltaga i ordinarie styrelsemöte om så påkallas.

 

 

 

 

 

§ 7 Möten

7:1
Styrelsen skall kalla till minst tre (3) medlemsmöten varje verksamhetsår varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

 

7:2
Mötet är beslutsmässigt om minst en tiondel(1/10) av medlemsantalet är närvarande

7:3
Styrelsen skall kalla till extra medlemsmöte när en tiondel(1/10) av medlemmarna gör framställan härom.

 

§ 8 Medlemsavgifter

 

8:1
Medlems-, inträdes- och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet och skall vara betalda senast en(1) månad efter avisering. Se § 2:3.

 

 

§ 9 Båtplatser

9:1
Lediga båtplatser tilldelas av styrelsen eller av styrelsen delegerad enligt upprättad kölista.

9:2
Endast medlem kan vara uppsatt i den av klubben upprättade kölistan.

 

 

§ 10 Firmateckning och
räkenskapsår

 

10:1
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, två (2) i förening.

 

 

10:2
Klubbens räkenskapsår är mellan första(1) januari och trettioförsta i tolfte(31/12).

 

§ 11 Stadgeändringar

 

För ändring av klubben stadgar fordras majoritetsbeslut med två tredjedelars(2/3) majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
I kallelsen till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger.

 

 

§ 12 Klubbens upplösning

 

12:1
För upplösning av klubben krävs minst två tredjedels(2/3) majoritet vid årsmötet.

12 :2
I beslut om upplösning skall anges hur klubbens tillgångar skall användas.

 

KOMMENTARER

Stadgar, föreskrifter samt anvisningar av intresse för medlemmar skall av styrelsen hållas tillgängliga.
Varje ny medlem skall få ett exemplar av dessa som är aktuella.

Dessa stadgar är antagna vid bildandet av båtklubben den 16 augusti 1977, samt reviderade och godkända vid klubbens årsmöte den 8 december 1981 och medlemsmöte den 22 mars 1982. Stadgar beträffande verksamhetsåret reviderade vid medlemsmöte den 13 maj 1995 och årsmöte den 22 november 1995.
Senaste revidering av dessa stadgar vid årsmöte 2001-02-21 och medlemsmöte 2001-05-19.
Senaste revidering vid årsmötet 2008-02-25 samt medlemsmöte 2007-11-06, p 5;6.