Länk till årsmöte!

Tryck på länken nedan och välj att ansluta som gäst. Klockan 18.00 startar mötet! https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4ZjJkOWUtNzg3ZS00NDk3LWFlNWUtMTZkZDZlNWEwNThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22485ac65a-e836-45ae-993a-5efa3e3bed22%22%2c%22Oid%22%3a%229d58f289-6acd-4cd6-973e-10d6808e98ca%22%7d

Continue ReadingLänk till årsmöte!